پانل های مدولار

استفاده از قالبهای مدولار در اجرای کلیه پروژه های بتنی بسیار اقتصادی می باشد دفعات قابل مصرف می باشند و ثانیا از قالبهای مدولار برای قالب بندی کلیه المانهای بتنی و غیره می توان استفاده کرد.