پین و گوه

گوه‌هاي نر و ماده گالوانيزه كه جهت اتصال قالب‌ها به يكديگر به كار مي‌روند.