پشت بند افقی (لوله داربستی)

لوله دار بستی به عنوان پشت بند افقي در قالب‌ بندی ديوار به كار مي‌رود.