واشر تخت و دو لوله

جهت مهار بولت در پشت سولجر استفاده مي‌گردد.


جهت مهار بولت در مواقعي كه به جاي سولجر از دو لوله جهت پشت بند قالب استفاده مي‌شود.