نظر به اينكه خانم /آقاي : فرزند آقاي داراي شناسنامه شماره صادره از به نشاني: (از اين پس طرف اول قرارداد ناميده مي شود )مالك پلاك فرعي از اصلي اراضي بخش واقع در است و قصد احداث بنا در پلاك مذكور را دارد و نظر به اينكه خانم / آقاي فرزند آقاي داراي شناسنامه شماره صادره از

متولد نشاني : (كه از اين پس طرف دوم قرارداد ناميده مي شود ).امكانات مالي لازم را جهت احداث بنا در ملك موصوفه دارد ،‌به منظور احداث بنا در پلاك مذكور و شركت در عرصه و اعيان پلاك اين قرارداد بين طرفين منعقد شد .

ماده 2- ارزش عرصه در تاريخ عقد قرارداد معادل ريال ( تومان )برآورد شده است و مورد قبول طرفين است .

ماده 3- مقرر شد طرف دوم بنايي با مشخصات و طبق نقشهاي كه پيوست اين قرارداد و جزء‌لاينفك آن است و به امضاء ‌طرفين رسيده است در پلاك موصوف امضاء كند .

تبصره 1- طرف دوم مكلف است بنا را دقيقاً بر مبناي پروانه شهرداري و نقشه هاي مصوب احداث نمايد .

تبصره 2- طرف دوم مكلف است كليه ضوابط و قوانين مربوط به عمليات ساختماني و اصول ايمني را رعايت نمايد و طرف اول در اين خصوص مسئوليتي ندارد .

ماده 4- طرف دوم مكلف است فتوكپي اسناد هزينه را اعم از اسناد خريد اجناس يا دستمزدها امضاء كرده در پايان هر هفته در اختيار طرف اول قرار دهد . همچنين مكلف است صورت حسابي در دو نسخه ترتيب دهد و در پايان هر هفته نسخه ثاني صورت حساب را امضاء‌كرده و در اختيار طرف اول بگذارد . مدارك و صورتحساب هاي مذكور ملاك محاسبات و روابط مالي طرفين خواهد بود .

ماده 5- پس از آنكه هزينه هاي انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارك ماده 4 به ارزش عرصه ( طبق ماده 2) بالغ شد مابقي هزينه هاي ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد . به اين منظور طرفين حساب جاري مشتركي در بانك

افتتاح كرده اند كه برداشت از آن با دو امضاء‌انجام مي شود . طرفين مكلفند كليه وجوهي را كه براي مصرف در ساختمان لازم است به اين حساب واريز كنند .كليه پرداختها را نيز از اين حساب انجام دهند .

ماده 6- طرف دوم مكلف است بنا را مبناي برنامه زمان بندي شده اي كه به عنوان ضميمه شماره 2 اين قرارداد به امضاء‌طرفين رسيده احداث كند .

ماده 7- پس از اتمام بنا ،‌طرف اول مكلف است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال سه دانگ مشاع از ملك ( اعم از عرصه و اعيان ) به طرف دوم اقدام كند .

تبصره 1- كليه هزينه هاي لازم براي تنظيم سند رسمي انتقال ( اعم از مالياتها و عوارض و جرايم و هزينه تفكيك و غيره ) بالمناصفه پرداخت خواهد شد .

تبصره 2- انتقال رسمي ظرف 75 روز از تاريخ صدور گواهي پايان ساختمان بايد انجام شود .

ماده 8- طرف اول در صورت تاخير در ايفاء‌ تعهد موضوع ماده 7 مكلف است بابت هر روز تاخير مبلغ ريال به طرف دوم بپردازد . پرداخت اين وجه مسقط طرف اول نخواهد شد و انتقال سه دانگ بايد انجام شود .

ماده 9 در صورت بروز اختلاف در تفسير يا اجراي اين قرارداد آقاي به نشاني

كه ضمن قبول داوري اين قرارداد را امضاء‌كرده اند ،‌در خصوص مورد به عنوان داور داراي حق صلح و سازش اظهار نظر خواهند كرد وراي ايشان براي طرفين قطعي و لازم الاجرا ‌و غير قابل اعتراض است

ماده 10- اين قرارداد كه مشتمل بر 10 ماده و4 تبصره است در تاريخ در بين طرفين امضاء ‌و مبادله شد . تعداد نسخ 3 نسخه و هر نسخه در صفحه وبا اعتبار واحد است .

 

محل امضاء طرف اول قرارداد                         محل امضاء طرف دوم قرارداد                                محل امضاء‌ داور

 

نظر به اينكه خانم /آقاي : فرزند آقاي داراي شناسنامه شماره صادره از به نشاني: (از اين پس طرف اول قرارداد ناميده مي شود )مالك پلاك فرعي از اصلي اراضي بخش واقع در است و قصد احداث بنا در پلاك مذكور را دارد و نظر به اينكه خانم / آقاي فرزند آقاي داراي شناسنامه شماره صادره از

متولد نشاني : (كه از اين پس طرف دوم قرارداد ناميده مي شود ).امكانات مالي لازم را جهت احداث بنا در ملك موصوفه دارد ،‌به منظور احداث بنا در پلاك مذكور و شركت در عرصه و اعيان پلاك اين قرارداد بين طرفين منعقد شد .

ماده 2- ارزش عرصه در تاريخ عقد قرارداد معادل ريال ( تومان )برآورد شده است و مورد قبول طرفين است .

ماده 3- مقرر شد طرف دوم بنايي با مشخصات و طبق نقشهاي كه پيوست اين قرارداد و جزء‌لاينفك آن است و به امضاء ‌طرفين رسيده است در پلاك موصوف امضاء كند .

تبصره 1- طرف دوم مكلف است بنا را دقيقاً بر مبناي پروانه شهرداري و نقشه هاي مصوب احداث نمايد .

تبصره 2- طرف دوم مكلف است كليه ضوابط و قوانين مربوط به عمليات ساختماني و اصول ايمني را رعايت نمايد و طرف اول در اين خصوص مسئوليتي ندارد .

ماده 4- طرف دوم مكلف است فتوكپي اسناد هزينه را اعم از اسناد خريد اجناس يا دستمزدها امضاء كرده در پايان هر هفته در اختيار طرف اول قرار دهد . همچنين مكلف است صورت حسابي در دو نسخه ترتيب دهد و در پايان هر هفته نسخه ثاني صورت حساب را امضاء‌كرده و در اختيار طرف اول بگذارد . مدارك و صورتحساب هاي مذكور ملاك محاسبات و روابط مالي طرفين خواهد بود .

ماده 5- پس از آنكه هزينه هاي انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارك ماده 4 به ارزش عرصه ( طبق ماده 2) بالغ شد مابقي هزينه هاي ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد . به اين منظور طرفين حساب جاري مشتركي در بانك

افتتاح كرده اند كه برداشت از آن با دو امضاء‌انجام مي شود . طرفين مكلفند كليه وجوهي را كه براي مصرف در ساختمان لازم است به اين حساب واريز كنند .كليه پرداختها را نيز از اين حساب انجام دهند .

ماده 6- طرف دوم مكلف است بنا را مبناي برنامه زمان بندي شده اي كه به عنوان ضميمه شماره 2 اين قرارداد به امضاء‌طرفين رسيده احداث كند .

ماده 7- پس از اتمام بنا ،‌طرف اول مكلف است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال سه دانگ مشاع از ملك ( اعم از عرصه و اعيان ) به طرف دوم اقدام كند .

تبصره 1- كليه هزينه هاي لازم براي تنظيم سند رسمي انتقال ( اعم از مالياتها و عوارض و جرايم و هزينه تفكيك و غيره ) بالمناصفه پرداخت خواهد شد .

تبصره 2- انتقال رسمي ظرف 75 روز از تاريخ صدور گواهي پايان ساختمان بايد انجام شود .

ماده 8- طرف اول در صورت تاخير در ايفاء‌ تعهد موضوع ماده 7 مكلف است بابت هر روز تاخير مبلغ ريال به طرف دوم بپردازد . پرداخت اين وجه مسقط طرف اول نخواهد شد و انتقال سه دانگ بايد انجام شود .

ماده 9 در صورت بروز اختلاف در تفسير يا اجراي اين قرارداد آقاي به نشاني

كه ضمن قبول داوري اين قرارداد را امضاء‌كرده اند ،‌در خصوص مورد به عنوان داور داراي حق صلح و سازش اظهار نظر خواهند كرد وراي ايشان براي طرفين قطعي و لازم الاجرا ‌و غير قابل اعتراض است

ماده 10- اين قرارداد كه مشتمل بر 10 ماده و4 تبصره است در تاريخ در بين طرفين امضاء ‌و مبادله شد . تعداد نسخ 3 نسخه و هر نسخه در صفحه وبا اعتبار واحد است .

 

محل امضاء طرف اول قرارداد                         محل امضاء طرف دوم قرارداد                                محل امضاء‌ داور

 

ورود به سایت

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز326
mod_vvisit_counterدیروز95
mod_vvisit_counterاین هفته1387
mod_vvisit_counterهفته قبل1534
mod_vvisit_counterاین ماه5466
mod_vvisit_counterماه گذشته6114
mod_vvisit_counterکل بازدیدها350052

بازدیدکننده جاری : 9
,
امروز : 26, سبتامبر, 2020

حاضرین در سایت

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

logo.jpg