به تاریخ در شهر بین که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی از یک طرف ، و به نشانی که از این به بعد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر ، پیمان زیر منعقد می گردد .

ماده یک – موضوع پیمان

موضوع پیمان عبارتست از : اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه ، تاسیسات برقی ، تاسیسات مکانیکی ) ، محوطه سازی ، حصارکشی ، راه اندازی و تحویل به جز کارهای مندرج در پیوست شماره یک ، واقع در بر اساس مدارک ، مشخصات فنی و نقشه های منضم به این پیمان که کلا به رویت ، مهر و امضای پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها ، مبادرت به قبول و تعهد نموده است .

ماده دو- اسناد و مدارک پیمان

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :

الف – پیمان حاضر

ب- نقشه های کلی ، تفصیلی و اجرایی شامل :

1- نقشه های پلان موقعیت و طرح استقرار در برگ .

2- نقشه های معماری در برگ.

3- نقشه های جزییات اجرایی در برگ .

4- نقشه های سازه در برگ .

5- نقشه های تاسیسات مکانیکی در برگ .

6- نقشه های تاسیسات برقی در برگ .

7- نقشه های محوطه سازی ، حصارکشی و ... در برگ .

ج- مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود .)

د- شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود . )

ه- دستور کارها ، صورت مجلس ها ، موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که مورد کارها و قیمتهای جدید یا امور دیگر ، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد .

و- فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمانی ( رسته ساختمانی ) ، منضم به پیمان سال ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود. )

تبصره – هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت ، اولویت مدارک بر بکدیگر ، طبق ترتیب ردیفهای بالا است . در مواردیکه تناقض مربوط به قیمت کارهایی باشد که بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان انجام می شوند ، فهرست بها در اولویت اول قرار دارد .

ماده سه – مبلغ و ضریب پیمان

الف –مبلغ پیمان برابر ( ) ریال است که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار ، با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است . این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در ماده 12 می باشد .

ب- ضریب پیمان ( ) است که در ارتباط با ماده 12 از آن استفاده می شود .

ماده چهار – مدت پیمان

مدت پیمان برابر با ( ) ماه شمسی از تاریخ اولیه صورتمجلس تحویل کارگاه – که طبق ماده 28 شرایط عمومی پیمان تنظیم می شود – خواهد بود .

پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد 30 و 39 شرایط عمومی پیمان ، پس از آنکه عملیات موضوع پیمان را تکمیل و آماده بهره برداری نمود از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند .

ماده پنج – دوره تضمین

حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت دوازده ( 12 ) ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد . اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات به شرح مذکور در مدارک پیمان باشد ، شرایط مندرج در ماده 42 شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود .

ماده شش – نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است ، به عهده کارفرما و یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما ، خواهد بود . پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان ، اصول فنی و دستورات کار فرما ، یا نماینده او و یا دستگاه نظارت ، طبق مشخصات ، اسناد و مدارک پیوست این پیمان ، اجرا نماید .

ماده هفت – تعدیل آحادبها

به قیمتهای این پیمان هیچگونه تعدیل آحاد بها و مابه التفاوت بجز آنچه که در یوست شماره 5 پیش بینی شده ، تعلق نمی گیرد .

ماده هشت – نیروی انسانی ، مصالح و تدارکات

تامین نیروی انسانی ، تهیه و تدارک کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آلات و به طور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط ، به عهده پیمانکار است . پیمانکار متعهد است مصالح را از منابعی تهیه کند که از حیث مرغوبیت طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد و مدارک این پیمان باشد و مورد تایید کارفرما و یا دستگاه نظارت قرار گیرد .

کارفرما در صورت درخواست پیمانکار ، حواله های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع پیمان صادر خواهد نمود ولی هیچگونه تکلیف و تعهدی را در قبال وصول و یا عدم وصول آن ندارد .

تبصره – تامین آب و برق موقت و هزینه مصرف آن ، به عهده پیمانکار است .

ماده نه – پیش پرداخت

کارفرما موافقت دارد که بنا به تقاضای پیمانکار ، پیش پرداخت این پیمان را بر اساس مفاد آخرین دستورالعمل ابلاغی در مورد طرحهای عمرانی ، پرداخت نماید .

ماده ده – تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار

هنگام امضای پیمان ، پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود باید به میزان 5 ( پنج ) درصد مبلغ اولیه پیمان ، ضمانتنامه مورد قبول کارفرما – طبق نمونه مورد عمل در طرحهای عمرانی – را ارایه نماید ، ضمانتنامه یاد شده پس از خاتمه کار و تحویل موقت موضوع پیمان طبق ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، به پیمانکار مسترد خواهد شد .

چنانچه تا 30 روز پس از ارایه ضمانتنامه انجام تعهدات از طرف پیمانکار منتخب ، کارفرما پیمان را برای اجرای کار ابلاغ ننماید پیمانکار می تواند استرداد ضمانت نامه انجام تعهدات خود را درخواست نموده و کارفرما باید بلافاصله نسبت به آزاد نمودن ضمانتنامه اقدام کند . در این صورت انعقاد پیمان منتفی است .

ماده یازده – نرخ پیمان ، نحوه اندازه گیری ، پرداختهای موقت و قطعی ، کسور قانونی و جبران خسارت در دیر کرد پرداختها

الف – نرخ پیمان : نرخ این پیمان بر حسب واحد کارهای مستقل به شرح جدول ذیل می باشد .

هزینه کل هزینه واحد مقدار کار واحد کار زیر پروژه ردیف

متر مربع ساختمان شماره 1 1

متر مربع ساختمان شماره2 2

متر مربع ساختمان شماره 3 3

مترطول دیوارکشی نوع 1 4

مترطول دیاور کشی نوع 2 5

متر مربع محوطه سازی 6

متر طول حصارکشی 7

جمع کل(مبلغ اولیه پیمان)

این مبالغ شامل کلیه کارهای اجرایی ، طبق نقشه و مشخصات است .

در صورتیکه اجرای هر یک از اقلام کار در موضوع پیمان به عهده پیمانکار نباشد ، عناوین آنها در پیوست شماره یک پیمان مندرج است .

ب- نحوه اندازه گیری سطح زیر بنای ساختمانها :

ب- 1- سطوح زیر بنای هر ساختمان بر اساس تصویر افقی سقف ها ( پشت تا پشت ) اندازه گیری می شود ، بازشوها ( به استثنای بازشوها تا 2 متر مربع ) جز زیر بنا بحساب نیامده ولی پیش آمدگی سقف ها جزو زیر بنا محسوب می شود .

ب- 2- هزینه تمام عناصر دیوارهای محوطه و حصارها با هر ارتفاع بصورت متر طول اندازه گیری می شود .

ب- 3- سطوح محوطه بصورت سطح واقعی آن اندازه گیری و بصورت متر مربع محاسبه می شود .

ج – پرداختهای موقت : پرداختهای موقت ، بر اساس درصدی از مبلغ هر یک از پروژه ها به شرح جدول فوق و منحصرا در چهارچوب و ترتیبی که در پیوست شماره دو تفکیک گردیده ، انجام خواهد شد .

بهای مصالح پایکار ، بر اساس فهرست مصالح پایکار منضم به پیمان ، با اعمال شاخص های بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و ضرایب بالاسری و منطقه ای مندرج در فهرست بها و ضریب پیشنهادی پیمانکار مندرج در پیمان منظور می شود .

د- پرداخت قطعی : مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار ، از حاصلضرب ارقام اندازه گیری شده طبق بند « ب » و نرخ پیمان ( موضوع بند الف ) ، بعلاوه موارد احتمالی مندرج در ماده 12 بدست می آید .

تبصره – در صورتی که در سطوح نقشه های منضم به پیمان تغییری داده نشود مقادیر مندرج در جدول بند « الف » ملاک عمل پرداخت قطعی خواهد بود .

ه- کسور قانونی : کسور قانونی به عهده پیمانکار است که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذیربط واریز می شود . در مورد حق بیمه تامین اجتماعی ، بر طبق ضوابط مورد عمل در طرحهای عمرانی ( که بر اساس قیمت پایه واگذار می شوند ) عمل خواهد شد .

و- جبران خسارت دیر کرد در پرداختها : هرگاه کارفرما در پرداخت پیش پرداختها و یا پرداختهای موقت تاخیر نماید ، به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی ، کارفرما معادل 14 ( چهارده ) درصد ( سالانه ) در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده ، متناسب با مدت تاخیر ، به پیمانکا ر پرداخت می نماید . مدت تاخیر در هر پرداخت ، از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده 37 شرایط عمومی پیمان تا تاریخ صدور چک مربوط خواهد بود.

چنانچه مجموع مطالبات پیمانکار که به تاخیر افتاده از 20 ( بیست ) درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید و کارفرما ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رسیدن این مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید با تقاضای پیمانکار ، کارفرما طبق ماده 48 یه پیمان خاتمه می دهد ، حداکثر سود پرداختی به پیمانکار 2 ( دو ) درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست در این حالت پیمانکار می تواند درخواست خاتمه پیمان را اعلام و کارفرما به پیمان خاتمه دهد .

ماده دوازده – تغییرات

در صورتی که بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار ، تغییراتی در مشخصات فنی ( از جمله تغییر نوع مصالح ) و یا نقشه های اجرایی از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد و این نغییرات ، نوع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه های اولیه تغییر دهد ، پیمانکار مکلف به انجام کار با نرخهای پیمان بدین شرح خواهد بود .

در صورتی که تغییری در متراژ کارهای مندرج در بند « الف » ماده 11 ایجاد شود ، بهای این تغییرات بر مبنای نرخ تعیین شده محاسبه می شود .

چنانچه با اعمال شاخص های بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضرایب بالاسری و منطقه ای مندرج در فهرست بها و ضریب پیشنهادی پیمانکار به حساب پیمانکار منظور می شود .

قیمت کارهای جدید ابلاغی که بهای واحد آنها در فهرست بهای پیوست موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجراء و صرفا با اعمال ضریب بالاسری مندرج در فهرست بها تعیین می شود . سقف مبلغ این کارها حداکثر 10 درصد مبلغ اولیه پیمان است . مبلغ مربوط به افزایش و کاهش در اثر تغییرات تابع ماده 29 شرایط عمومی پیمان می باشد .

ماده سیزده – فسخ و یا خاتمه پیمان

در صورتیکه پیمان مشمول ماده 46 و یا 48 شرایط عمومی پیمان گردد و کار به صورت نیمه کاره تحویل گرفته شود ، صورت وضعیت قطعی کار بر اساس کارهای انجام شده ، درصدهای موقت و بهای مصالح پای کار موضوع بند « ج » ماده 11 محاسبه و قطعی می گردد .

ماده چهارده – تجهیزو برچیدن کارگاه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه کلا به عهده پیمانکار است . پیمانکار باید کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحول موقت ، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد .

در پایان کار ، پیمانکار باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب ، اقدام نماید . مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است .

ماده پانزده – سایر شرایط

در خصوص مواردی که در این پیمان نیامده است ، مفاد مندرج در مدارک منضم به این پیمان و بخشنامه های ابلاغی مربوط از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، از جمله خسارت پرداخت تاخیر در تحویل زمین ، خسارت پرداخت تعلیق و جریمه تاخیر پیمانکار ملاک عمل خواهد بود .

 

کارفرما                                                   پیمانکار

 

 

ورود به سایت

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز324
mod_vvisit_counterدیروز95
mod_vvisit_counterاین هفته1385
mod_vvisit_counterهفته قبل1534
mod_vvisit_counterاین ماه5464
mod_vvisit_counterماه گذشته6114
mod_vvisit_counterکل بازدیدها350050

بازدیدکننده جاری : 7
,
امروز : 26, سبتامبر, 2020

حاضرین در سایت

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

logo.jpg