سولجر

سولجردر قالب‌بندي ديوار بتنی به عنوان پشت بند عمودي ودركفراژبندي تير ودال به عنوان عضو باربر افقی استفاده و توسط گیره و بلت تخت و بلت عصایی ولوله به قالب ها  متصل به كار مي‌رود. سولجرهاي در طولهاي 1، 5/1، 2 ،  5/2 و 3 متر و بر اساس سفارش تا 4 متر  توليد مي‌شوند و با توجه به وزن سنگین آن جهت حمل و نقل به ندرت در طول های بیشتر استفاده میگردد .


سولجرها در قالب‌بندي ديوار به عنوان پشت بند عمودي ودركفراژبندي تير ودال (به وسيله داربست‌هاي مدولار) به عنوان عضو باربر به كار مي‌روند.